Technológie

Práce sa vykonávajú podľa prevádzkového poriadku

 
 • odsatie kontaminovanej vody / MOBILNÁ SÚSTAVA LAPAČA ROPNÝCH LÁTOK LOP 5 S ČERPANÍM/
 • znečistená voda bude de-kontaminovaná priamo na lokalite s výpustnou hodnoutou 0,1mg.l(-1 Nel).
 • odčerpanie kalu z dna
 • uloženie kalu do prepravných nádob ADR
 • demontáž filtrov
 • prepranie filtrov tlakovou vodou
 • vystriekanie vnútorných častí zariadenia
 • ručné dočistenie stien a podláh
 • odčerpanie a povysávanie vnútornej časti do sucha
 • kontrola stien a mechanických častí
 • montáž filtrov
 • napustenie ORL vodou podľa prevádzkového poriadku
 • odvoz kalu na skládku
 • práce su podložené foto-dokumentáciou na CD
 

Základná zostava sústavy mobilných odlučovačov ropných látok


Stanica sa skladá z gravitačno – koalescenčného odlučovača s automatickou separáciou fázy kontaminantu v odlučovači s koagulačným lamelami. Na výstupe je umiestnený detektor olejov. Výstupom z mobilného zariadenia je odpadová voda ( zvyškové znečistenie nižšie ako 0,1 mg/l NEL IČ ) a nebezpečné odpady s kat. číslom 13 05 02, 13 05 06, 15 02 02 a 19 02 11. Vzniknuté nebezpečné odpady budú na základe zmluvného vzťahu odovzdané na zneškodnenie oprávnenej organizácii na nakladanie s odpadom.
 

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom

 
 • 13 05 01
 • 13 05 02
 • 13 05 03
 • 13 05 06
 • 13 05 07
 • 13 05 08
 • 15 02 02