Služby

 
 • čistenie odlučovačov ropných látok ORL

 • čistenie lapačov tukov OTL

 • servis prečerpávacích staníc a čerpadiel

 • čistenie kanalizačných systémov

 • čistenie retenčných nádrží

 • čistenie technologických zariadení

 • servisné a dekontaminačné práce

 • inšpekcia potrubia kamerou

 • čistenie betónových prvkov od ropných látok

 • čistenie kovových konštrukcií

 • vyčistenie spevnených plôch

 • servis a údržba ČOV, revízie čerpadiel a ich opravy

 • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi

 • zabezpečenie odberu, prepravy, zhodnocovania resp. zneškodňovania odpadov oprávnenou organizáciou

 • zabezpečenie skúšok tesnosti nádrží